Tag Archives: Thông tư số 10/2021-Bộ tài nguyên môi trường

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT_Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Thông tư 10-2021-TT-BTNMT.pdf (Nguồn:Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)