Tag Archives: Spec – Tổng Nito/Tổng Photpho_Smart pH

Spec – Tổng Nito/Tổng Photpho_Smart pH

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: *Điện cực chọn lọc ion đo Tổng Nitơ/Photpho Tổng – Sử dụng phương pháp so màu. – Thang đo tổng Nito: 0 – 200mg/L. – Thang đo tổng Photpho: 0 – 30 mg/l – Độ phân giải: 0.1. – Độ chính xác ± 3% toàn thang – Khoảng pH hoạt động 4 – 10 pH. […]