Tag Archives: hiệu chuẩn amoni hãng GO

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTD Amoni và pH hãng GO

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTD Amoni và pH hãng GO 1. Hiệu chỉnh Amoni – Ta sẽ Calib AMMONNIUM theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm. –  Ví dụ: AMMONNIUM được đo bởi PTĐ tại 2 điểm nồng độ chất chuẩn lần lượt là:10,5 mg/L và 20,5 mg/L, nồng độ dung dịch chuẩn đo […]