Tag Archives: Hiệu chỉnh hãng Fuji

Hiệu chỉnh (Calibrate) hãng Fuji

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ nồng độ khí hãng Fuji 1. Giới thiệu chức năng của các phím bấm Bảng 1: Giới thiệu chức năng phím STT Tên Chức năng 1 Màn hình Hiển thị thông số đo được 2 MODE Hiển thị Menu thông tin 3 ZERO Hiệu chỉnh PTĐ khí tại điểm ‘không’ 4 […]