Tag Archives: Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ nồng độ khí hãng Fuji

Hiệu chỉnh (Calibrate) hãng Fuji

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ nồng độ khí hãng Fuji 1. Giới thiệu chức năng của các phím bấm Bảng 1: Giới thiệu chức năng phím STT Tên Chức năng 1 Màn hình Hiển thị thông số đo được 2 MODE Hiển thị Menu thông tin 3 ZERO Hiệu chỉnh PTĐ khí tại điểm ‘không’ 4 […]