Tag Archives: Độ màu hãng GO

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ COD, TSS, Độ màu hãng GO

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ COD, TSS, Độ màu hãng GO 1. Hiệu chỉnh COD – Ta sẽ Calib COD theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm. – Ví dụ: COD được đo bởi PTĐ tại 2 điểm nồng độ chất chuẩn lần lượt là: 55,5 mg/L và 105,5 mg/L, nồng độ dung dịch […]