Tag Archives: Calib TSS hãng CemOn

Calibrate TSS hãng CemOn

Hiệu chỉnh (Calibrate) PTĐ TSS hãng CemOn * Calib sensor đo TSS – Vệ sinh sạch sensor trước khi Calib; – Ta sẽ hiệu chuẩn TSS theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm; – Theo ví dụ trên thì TSS máy đo Online tại 2 điểm nồng độ lần chất chuẩn lần lượt […]