Tag Archives: Calib thiết bị bị hãng Horiba

Calibrate Horiba

HIỆU CHỈNH (CALIBRATE) VÀ CHECK GIẢI PTĐ KHÍ HÃNG HORIBA 1. Check giải đo cho các thông số – Từ màn hình chính ta bấm chọn Menu; – Khi đó màn sẽ hiện ra giao diện như sau: –  Tại bảng 1/5 ta nhấn chọn MEASURE RANGE,  khi đó màn hình sẽ chuyển sang giao […]