Tag Archives: Calib Ammonium hãng CemOn

Calibrate Ammonium hãng CemOn

Hiệu chỉnh (Calibrate) Ammonium hãng CemOn * Hiệu chuẩn đầu đo sensor Ammonium – Vệ sinh sạch sensor trước khi hiệu chuẩn; – Ta sẽ hiệu chuẩn AMMONNIUM theo kết quả phân tích ở Phòng thí nghiệm; – Theo ví dụ trên thì AMMONNIUM máy đo Online tại 2 điểm nồng độ lần chất chuẩn […]