Defender 500 Series_manual.pdf

The Defender 510 measures volumetric gas flow with an accuracy of +/- 1% of reading. The Defender 520 measures volumetric gas flow with an accuracy of +/- 1% of reading and measures gas flow temperature and pressure. Both instruments use our proven Dry Cal technology to measure volumetric gas flow and are produced in our accredited laboratory in Butler, N.J. […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *